نکات برتر جغرافیا - جغرافیای شهری شکوئی - خلاصه مباحث ارشد و دکتری - خلاصه مباحث جغرافای شهری

اندیشه­ های نو در جغرافیای شهری

نکات اندیشه­ های نو در جغرافیای شهری – خلاصه مباحث اندیشه های نو – اندیشه های نو شکوئی 

– فرا شهرنشینی به کشورهای جنوب نشان دهنده عمق بیماری ساختمان­های اجتماعی- اقتصادی است که حاصل تسلط استعمار نو، ساختمان­های ناهمگون واقعی  و تبعیت کورکورانه از اقتصاد است.

– به علت تضادهای بسیار در شهرهای کشورهای جنوب «شهرهای دهقانی» به وجود آمده است.

– نظریه انتخاب اصلح  از داروین- اصل علم جغرافیا : پایگاه جغرافیای شهری، جغرافیای و جغرافیای ناحیه­ای

– مفهوم روند در جغرافیا: توالی عملکردها در طول زمان که شامل تغییر در مکان و زمان خواهد بود.

– علم جغرافیا در 40 سال گذشته از مکتب پوزیتیویسم منطقی ( سیستم­های شهری، ساختار شهر و نظریه­های تائید پذیرفت اما امروزه بیشتر تحت تاثیر دو مکتب ساختارگرا و رفتارگرا قرار دارد

– مکتب ساختارگرایی بیشتر بر عمق نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی(عدالت اجتماعی) در شهرها و تخصیص فضایی منابع محدود در شهرها.

– امروزه جغرافیای شهری به همه پدیده­های شهری می­پردازد. در گذشته تنها به اوضاع طبیعی یا تنها مورفولوژی می­پرداخت.

– امروزه «ارزش­های اجتماعی و اقتصادی نظام حاکم در کشورها» کیفیت کاربری زمین و سیاست­های برنامه­ریزی شهری را تعیین می­کند.

– ارزش­های اجتماعی متاثر از تفاوت­های فرهنگی ، کیفیت مورفولوژی و شرایط زندگی در شهرهای بزرگ را به شکل­های گوناگون شکل می­دهد.(آمریکا و پاریس)

– مورفولوژی شهری با کارکرد آن پیوند محکمی دارد- محیط زیست از تغییرات اجتماعی تاثیر فوری می­پذیرد

– در اقتصاد جدید شهری، شهر به صورت متوازن و یک هسته­ای بررسی می­گردد.

– در مکتب انسان گرایی بر سازمان «اجتماعی » تاکید می­شود.

– دیدگاه نئومارکسیستی: توجه به قوانین شیوه­های تولید سرمایه­داری

– تحولات جغرافیای شهری ابتدا تحت تاثیر : سه مکتب اکولوژیک، اقتصاد جدید شهری و رفتاری  و بعد از آن سه مکتب نئووبری ، انسان­گرایی و نئومارکسیسم

– مطالعه تطبیقی: شناخت تضادهای شهری- ریشه­یابی نابسامانی­های شهری و تحلیل سیاست­گزاریهای مسئولان بر حل مسائل شهری.

– در چه نوع مطالعه­ای جغرافیدان با توجه به اوضاع اجتماعی- اقتصادی جامعه خود الگوی منطقی را برمی­گزیند؟ مطالعه تطبیقی در شناخت مسائل شهری.

– در جغرافیای شهری «مطالعه تطبیقی » به «تحلیل تطبیقی» می­انجامد و تحلیل نظریه­های «اجتماعی» را شدت می­بخشد.

– فقط جغرافیای شهری، محیط رفتاری را با همه ابعادش تحلیل می­کند.

– روند سیاسی- اقتصادی به پیکره­ بندی فضایی شهر سامان می­دهد و شهرهای متفاوتی را به وجود می­آورد.

– رقابت ما در شهرهای جهانی به آینده اقتصاد سیاسی ملی و اقتصاد سیاسی بین­المللی بستگی دارد. در نتیجه عامل اصلی  در ساخت شهرها با تصمیمات سیاسی در سطح محلی و جهانی ارتباط پیدا می­کند.

– مطالعه ماکرو (کلان) بررسی تاثیرات مرکز پیرامون در نظام اقتصاد جهانی- مطالعه مکیروافرو بررسی جغرافیایی یک شهر.

– هدف اقتصاد سیاسی در جغرافیایی شهری؛ مسائل جامع شهری را به صورت گسترده  و با تاکید بر شیوه تولید مسلط بررسی کند- در آمریکا تحلیل اقتصادی- سیاسی اساس جغرافیای رادیکال

– با تحلیل اقتصادی سیاسی تنها بر سه عامل تاکید می­گردد: اقتصاد بازار- رفاه اجتماعی- شیوه تولید

– در آمریکا در مرحله سوم حومه نشینی فرصت­های شغلی را در داخل حومه­ها+ اضافه شدن ثروتمندان

–  تعداد ساکنان حوزه­های روستایی و مردم حومه­نشین« در آمریکا » از شهرهای مرکزی بیشتر است با سیاست استفاده از خودروهای شخصی.

– جغرافیدانان معتقد به مکتب اقتصاد سیاسی: ساخت­های اجتماعی را نمی­توان از ساخت­های فضایی جدا کرد

– کنترل یا عدم کنترل جریان پول می­تواند فضای شهری- ناحیه­ای ویژه­ای را به وجود آورد و کیفیت زندگی خاصی را بر جامعه شهری تحمیل کند.

– دیدگاه محیط محلی: بیشترین تحقیقات جغرافیای شهری می­توان کیفیت زندگی مردم و رفاه اجتماعی را تحلیل کرد.

–  از  بخش­های آن تحلیل رفتارگرایی است           تاثیر محیط شهری در رفتار و فعالیت­های گروههای مختلف شهری

– سه تحلیل مشخص در کنترل منابع: قدرت سیاسی، توان اقتصادی، شخصیت و اعتبار اجتماعی

– جغرافیدانان بیشتر بر تصمیمات «سیاسی محلی» و نتایج حاصل از آن بر کیفیت زندگی مردم تاکید دارند.

– اساس مسائل شهری در همه کشورهای جهان: مسائل اقتصادی

– کارکردهای اجتماعی مسائل شهری را به وجود می­آورند.

– نگرش ساختارگرایی: کارکرد دولت­ها، به وسیله ساخت اجتماعی و سیستم حکومتی تعیین می­گردد.

ساختار امروزی شهر حاصل: کارکرد نیروی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دوره­های گذشته است

-صنعت شهر نشینی و شهرگرایی به تولد، جوانی، میانسالی و سالمندی شهر و علت جمعیت پذیری آن می­پردازد

– روند زندگی شهری: شهر با توجه به منطقه نفوذش و دیگر نواحی به همراه کیفیت زندگی مردم و ساخت شهر می­پردازد.

– در دهه 1960 شهر کارکرد اقتصاد کلان – 1970 شهر کانون فعالیت­های صنعتی و تجاری و بخش روستایی محور سیاست توسعه و کارایی شهر پایین آمد

– سیاست انطباق پذیر قادر به بازدهی بخش کشاورزی+ کارایی بخش صنعت و خدمات

– در کشورهای جهان سوم سیاست اقتصاد کلان بیشتر تحت تاثیر : عوامل خارجی، قیمت انرژی در بازارهای بین­المللی، قیمت کالا به بازارهای بین­المللی

منطقه بندی و کاربری زمین جزء برنامه ریزی فیزیکی ­اند.

– برنامه ریزی فیزیکی باید به موازات در برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی صورت گیرد

– برنامه ریزی اقتصادی باید قبل از هر چیز دستیابی معقول به شغل و درآمد معقول را امکانپذیر کند.

– برنامه ریزی اجتماعی بیشتر « پیشرفت منابع انسانی» تاکید دارد- باید دور تسلسل فقرا را قطع کند.

– 4 نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی: آگاهی دهنده- تحلیل کننده، راهنمای تصمیم گیرندگان- یاری دهنده به مجریان تصمیمات

– در برنامه­ریزی حمایتگر براساس نظرات جغرافیدانان و برنامه ریزان رادیکال که در آن توجه بیشتری به کم درآمدان می­شود.

– برایان بری: یک جغرافیای شهری مشترک جهانی نمی­تواند وجود داشته باشد به دلیل ساخت شهر در فرهنگ و زمان­های مختلف

– بنا بر نظر بری= استرالیا و آمریکا بازار اقتصاد آزاد- اروپا اقتصاد رفاه برنامه ریزی شده- در جهان سوم اقتصاد تقسیم شده- کشورهای سوسیالیست­ها اقتصاد برنامه ریزی شده

– تحلیل اکولوژیک در جغرافیای شهری بیشتر تحت تاثیر: جستجوی سود بیشتر، عامل رقابت و داروئیسم اجتماعی

– مسائل شهری کیفیت دریافت مفهوم رفاه اجتماعی را در نظام­های حکومتی بیان می­کنند.

– روابط متقابل ساخت­های فضایی و ساخت­های اجتماعی برای اولین بار در تاریخ علم جغرافیا در سال 1841 توسط ژرژ که طبق این نظر مرکز شهر منطقه تجاری و اداری و منطقه ثروتمندان  و بخش­های سوم و چهارم گروههای کم درآمد

– راتزل بر وابستگی میان جغرافیای طبیعی و تاریخی تاکید می­کند و قوانین جغرافیای انسانی را بازتابی از نحوه وابستگی انسان به شرایط محیطی می­داند.

– از 1950 به بعد محیط به ساخت دست انسان نیز گفته شد و نه تنها به محیط فیزیکی

–  از اواخر قرن 19، تفسیر و تبین جغرافیای شهری تحت تاثیر جغرافیای طبیعی به ویژه جغرافیای گیاهی

– اشلوتر «شهر مرکزی» را موضوع اصلی مطالعه جغرافیای شهری می­داند.

– راتزل محیط گرائی را وارد جغرافیای شهری کرد و آن را در موقع، جایگاه و پیدایش شهرها دخالت داد که شهر در پایان مسیرهای حمل و نقی یا در چند راه

– چارلز کولی: مسیرهای حمل و نقل در جامعه صنعتی راه مهمترین عامل برای تعیین صنایع

– نظریه مربوط به جایگاه شهرها در اوایل کار جغرافیای شهری بر محور حمل و نقل بود.

– گوس با شهر برخوردی «ارگانیکی» داشت و بر هماهنگی شهر و ناحیه ، شهر و محیط و کاربری اراضی تاکید می­کرد

– در برنامه ریزی فیزیکی به زندگی اجتماعی اهمیت زیادی می­داد.

– تیلور «میزان بارندگی» را از عوامل تعیین کننده در سکونت­های انسانی می­داند و درجه حرارت را در – تیلور محیط گرایی را به حوزه عمل جغرافیا نزدیکتر  و عوامل محیطی را در موقع، محل استقرار حوادث و توسعه شهرها موثر می­داند

– هارتشون، جغرافیا در جستحوی تبین مشخصات متغیر مکانی از مکان دیگر سیاره زمین به عنوان جامع انسان

– جغرافیای ناحیه­ای: ویدال دولابلاش به آن پایگاه استواری بخشید

– جغرافیای سنتی 55-1900 = اساس کار جغرافیای ناحیه­ای تحقیق در مورد تفاوت­های نواحی طبیعی و تفاوت­های معیشتی اقتصادی با مطالعه نواحی کشاورزی + مادرشهرها و شرایط طبیعی بین آنها

– انقلاب کمی70-1955 = تدوین قوانین- نظریه­های مطمئن دقت ریاضی و کاربرد آمار- نزدیکی جغرافیا به علوم اجتماعی

– انقلاب کمی در آمریکا پیدایش یافت و بعد بر انگلستان کشیده شد

– روش­های کمی و پوزیتیویستی، باعث تثبیت وضع موجود، باز داشتن مردم از رسیدن به حقوقشان،

تنها بر قوانین پراکندگی تاکید دارد.

– در جغرافیای شهری و جغرافیای انسانی 1970، نقش اول به عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی

– مدیر برای اولین بار طبقه بندی شهرها، شکل­گیری سلسله مراتب شهری و نظریه­های کاربری زمین را به جغرافیا شهرها وارد کرد.

– جغرافیا به عنوان علم فضایی مباحث جغرافیا را تحت تاثیر قرار داد و توسط کسانی همچون بری، موریل، گریسون، که تحلیل فضایی را وارد علم جغرافیا کردند.

– اسکات بر تولید و تقسیم کار در شکل گیری جوامع سرمایه داری تاکید کرد. و جوامع شهری را در مسیر تفکرات فلسفی- اقتصادی قرار داد

– تفاوت شهر و روستا از دیدگاه جامعه شناسی : آزادی مدنی، محدودیت اولاد، یکپارچگی اجتماعی

– کشورهایی شهرنشین خوانده می­شوند که 50 درصد نیروی انسانی کشور در بخش غیر کشاورزی و 75 درصد شهرها در بخش غیر کشاورزی

شما می توانید دیگر خلاصه ها را در سایت مطالعه نمایید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

09056309708
Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp