ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﻠﻴﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دورود – 

دورود

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﻠﻴﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دورود

 

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

 

ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ: ٠٠ ٤٩ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ:   ٣١ ٣٣ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ : ٢٥/١٥٢٢

 

ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ : ٨/٧٢٤ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ:٥/٢٠٣٨
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرش ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻪ: ٦/١١٣ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ:ﺗﻴﺮ ٣/٣٦٨
روزﻫﺎى ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺑﻴﺶ از ١٠ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ :  ٣/٣٠روز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ در زﻣﺴﺘﺎن:٢/٤٢
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ: ٦/٣٩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن: ٥٥

 

 

وﺿﻌﻴﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﺸﺎر ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﻤﻴﻨﻪ دﻣﺎ : ٦/٢١- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ: ٩٨٩
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ دﻣﺎ: ٨/٤٠ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ: ١/١٠٤٥
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎى ﺳﺎﻻﻧﻪ:  ١/١٦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ: ٤/١٠١١
ﺷﺮاﻳﻂ وزش ﺑﺎد
ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ: ﺟﻨﻮب ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ : ٢٢ درﺻﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد روزاﻧﻪ:  ٩/٧ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎد آرام ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ:٤٧ درﺻﺪ
ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎد در ﻃﻮل دوره آﻣﺎرى :٢٨ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب
اﻗﻠﻴﻢ و دوره ﺧﺸﻜﻰ
ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ : ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻃﻮل دوره ﺧﺸﻜﻰ: ١٥٤روز(ﺧﺮداد-آﺑﺎن)
ﺷﺮوع دوره ﺧﺸﻜﻰ:اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺧﺸﻜﻰ :اواﻳﻞ آﺑﺎن

 

 

اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر

فایل باما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

09056309708
Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp