ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﻠﻴﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دورود

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﻠﻴﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دورود -  دورود ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﻠﻴﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دورود     ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ   ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ: ٠٠ ٤٩ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ:   ٣١ ٣٣ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ : ٢٥/١٥٢٢   ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ : ٨/٧٢٤ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ:٥/٢٠٣٨ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرش ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻪ: ٦/١١٣ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ:ﺗﻴﺮ ٣/٣٦٨ روزﻫﺎى ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺑﻴﺶ...

آگهی جذب نیرو متخصص جغرافیا

آگهی جذب نیرو متخصص جغرافیا با سلام خدمت دوستان گرامی با توجه به معضل بیکاری در جامعه به خصوص برای رشته های انسانی درصدد شدیم با استفاده از تخصص دانشجویان جغرافیا از علم و تخصص آنها استفاده کنیم. به دلیل میان رشته ای بودن این رشته انعطاف خاصی در کسب درآمد از این رشته وجود دارد. شما می توانید با ارسال رزمه خود استخدام شوید و درآمد میلیونی داشته باشید. انجام این کار به صورت پاره وقت می باشد. قابل ذکر است همکاری شما علاوه بر پاره وقت بودن به صورت دورکاری می باشد. از افرادی که...
09056309708
Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp