GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از بهترین نرم افزارهای تجزیه و تحلیل مکانی است.

این نرم افزار در تحلیل لایه های رستری بسیار کاربرد دارد. تحلیل های زیادی را می توان با این نرم افزار انجام داد.

به عنوان مثال مکانیابی – یا تحلیل مسیر و …

از زمانی که این نرم افزار پا به عرصه گذاشته است.

خیلی از رشته ها مانند جغرافیا و شهرسازی و یا حتی رشته هایی مانند جامع شناسی نیز از آن استفاده کرده اند.

در اینجا به صورت مختصر به بررسی این نرم افزار و کاربرد های آن می پردازیم.

GIS یا سیستم دارای قدرت بسیار زیادی در تحلیل های مکانی است.

از ابتدایی ترین کاربردهای این نرم افزار است.

در این نرم افزار می توان به 3 روش مختلف مکان یابی را انجام داد. ، Overlay و روش فازی دو روش این نرم افزار هستد.

مکانیابی به روش فازی

 در این روش مکانیابی به صورت فازی است. یعنی صفر و یک نیست.

شما می توانید آموزش این روش را در کتاب های زیادی بیابید.

این روش نسبت به دو روش دیگر آنالیزهای بهتری را انجام می دهد.

برای استفاده از این روش توصیه می شود از کتاب فاضل غریب استفاده کنید که هر سه روش را به صورت کامل با مثال شرح داده است.

استفاده در رشته های دیگر

GIS در رشته های زیادی مانند آبخیز داری، منابع طبیعی ، برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی روستایی ، شهرسازی و …. کاربرد دارد. هر کدام از این رشته ها در قسمت های خاصی از نرم افزار تحلیل می کنند.

به عنوان مثال

در برنامه ریزی شهری می توان در امر مکانیابی، تحلیل مثیر و یا در بررسی توزیع مکانی (به عنوان مثال پراکندگی موقعیت آتش نشانی ها ، یا در بحث های امنیتی مانند نحوه پراکنش کلانتری ها و…) استفاده می شود.

فایل باما

 

09056309708
Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp